Start hlavního závodu: 12:00

Prezentace: V místě startu pátek 26. 5. 2023 v čase 18:00-20:00 a 27. 5. 2023 v čase 7:00-11:00.

Podmínky závodu:

Účastník svou registrací vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

– bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla

– závodu se účastní na vlastní nebezpečí s plnou ochrannou přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu

– bude dodržovat pravidla fair-play

– účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce

– závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řidítkách a s měřícím čipem, jinak nebude v cíli klasifikován

– startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu

– pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona

– v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu

– mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu

– bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech a ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě

– souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu, než je výše uvedené

– svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Májový Bobr MTB (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.majovybobrmtb.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek

Přihláška je platná až po zaplacení startovného.

V ceně startovného je občerstvení na trase, teplé jídlo a nápoj v zázemí závodu. Mytí kol a sprchy, hodnotná tombola.

 • Cena startovného 300 Kč (cena trička +200 Kč)
 • Startovné s nárokem na tričko je nutné uhradit do 12. 5. 2023 převodem na účet: 670100-2211059386/6210
 • Termín na zaplacení startovného bez trička je do 24. 5. 2023
 • Cena startovného v den závodu 450 Kč
 • V případě nekonání závodu je startovné nevratné (např. živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy)
 • Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.
 • Po celou dobu závodu bude připravena zdravotní služba.
 • Upozorňujeme na nebezpečí možné krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace.
 • Kategorie:
  Zařazení do kategorií rozhoduje rok narození! Pokud se předem zaregistruje do některé kategorie méně než 5 závodníků, kategorie se sloučí s nejbližší. V den závodu se nové kategorie otevírat nebudou.

  Start mládeže do 18 let pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

  Prohlášení a souhlas za mládež při registraci na místě si můžete předem vyplnit zde.

  Při registraci na místě si můžete formulář předem vyplnit zde.

  Ženy:
  ZA – ženy ročník (16-19 let)
  ZB – ženy ročník (20-29 let)
  ZC – ženy ročník (30-39 let)
  ZD – ženy ročník (40-starší)

  Muži:
  MA – muži ročník (16-19 let)
  MB – muži ročník (20-29 let)
  MC – muži ročník (30-39 let)
  MD – muži ročník (40-49 let)
  MF – muži ročník (50-59 let)
  MG – muži ročník (60-starší)

  Řazení na startu:
  Pro umístění na přední místech na startu rozhoduje umístění v minulých ročnících do první stovky. Tito závodníci budou mít na startovním čísle značku.

  Výsledková listina závodu bude průběžně vyvěšena v prostoru cíle.

  Za posledním závodníkem pojede pořadatelská služba.

  Ceny:
  Pro první tři v každé kategorii, poháry a věcné ceny.

  Po vyhlášení výsledků (cca v 16:00) proběhne losování tomboly startovních čísel.