Start dětí: 10:00

Prezentace: V místě startu pátek 26. 5. 2023 v čase 18:00-20:00 a 27. 5. 2023 v čase 7:00-9:00.

Podmínky závodu:

Účastník svou registrací vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

– bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla

– závodu se účastní na vlastní nebezpečí s plnou ochrannou přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu

– bude dodržovat pravidla fair-play

– účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce

– závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řidítkách a s měřícím čipem, jinak nebude v cíli klasifikován

– startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu

– pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona

– v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu

– mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu

– bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech a ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě

– souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu, než je výše uvedené

– svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Májový Bobr MTB (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.majovybobrmtb.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek

Přihláška je platná až po zaplacení startovného.

V ceně startovného je pitíčko a drobné dárky

 • Cena startovného 50 Kč
 • Startovné s nárokem na tričko je nutné uhradit do 12. 5. 2023 převodem na účet: 670100-2211059386/6210
 • Termín na zaplacení startovného bez trička je do 24. 5. 2023.
 • Cena startovného v den závodu 100 Kč
 • V případě nekonání závodu je startovné nevratné (např. z důvodů vyšší moci...)
 • Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.
 • Po celou dobu závodu bude připravena zdravotní služba.
 • Upozorňujeme na nebezpečí možné krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace.
 • Kategorie:
  Zařazení do kategorií rozhoduje rok narození! Každé dítě bude mít chip na startovním čísle.

  Start dětí do 18 let pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

  Prohlášení a souhlas za dítě při registraci na místě si můžete předem vyplnit zde.

  Jen pro nejdelší trať jsou kategorie podle věku a ještě rozdělení kluci, holky.
  Děti ročník (6-7 let)
  Děti ročník (8-9 let)
  Děti ročník (10-11 let)
  Děti ročník (12-13 let)
  Děti ročník (14-15 let)

  Ostatní tratě zůstanou stejné bez rozdilu věku, jak si kdo vybere i v den závodu. Tak jako minulý ročník.
  DA - děti ročník (3-6 let)
  DB - děti ročník (7-15 let)

  Ceny:
  Každé dítě dostane medaili. Pro první tři v každé kategorii, věcné ceny.

  Výsledková listina závodu bude průběžně vyvěšena v prostoru cíle.